Nežiadúca udalosť (adverse event) je každá nepriaznivá zdravotná udalosť, ktorá sa môže objaviť počas liečby liekom, ktorá však nemusí mať bezprostredne príčinný vzťah s touto liečbou. Spoločnosť MEDICAL GROUP SK a.s. zbiera údaje aj o špeciálnych situáciách ako sú tehotenstvo/dojčenie, nedostatočný terapeutický účinok, predávkovanie, chybné použitie lieku, zneužitie lieku, použitie lieku mimo schválenú registráciu (off label use), chyba v liečbe (vrátane včas zaznamenanej a potenciálnej chyby v liečbe), pracovná expozícia lieku, podozrenie na prenos infekčného agensu prostredníctvom lieku, liekové interakcie, nedostatky v kvalite lieku vrátane podozrenie na falzifikát lieku a nedodržaný teplotný reťazec.

Pharmacovigilancia

An adverse event is any adverse medical event, that may occur during treatment with a drug but which may not be directly causally related to that treatment. The company MEDICAL GROUP SK a.s. also collects data on special situations such as pregnancy / lactation, insufficient therapeutic effect, overdose, misuse, misuse, off label use, treatment error (including timely and potential treatment error), occupational exposure to the drug, suspicion of transmission of the infectious agent through the drug, drug interactions, deficiencies in the quality of the drug, including suspicion of falsification of the drug and non-compliance with the temperature chain.